top of page
Hizmetler: Hizmetler

Gümrük Operasyon Hizmetleri

 • İthalat:

Yurtdışında üretilmiş bir malın, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasına denir. İthalatın diğer bir adı da dışalımdır.

 • İthal konusu eşya evraklarının önceden temini ve kontrolü.

 • Dahilde İşleme Rejimi uygulamaları.

 • T.C.Gümrük beyannamesini tanzim etmeden önce eşya hakkında tereddüt varsa küşat edilmesi. Gümrük kabul ve tescil işlemine başlayarak eşyanın muayenesinin yapılması. 

 • Ordino alımı.

 • İthal konusu eşyanın GTIP’ inin tespit edilmesi.

 • Talep halinde ön müsaadelerin alınması. 

 • Eksiklik hasar veya yanlışlık varsa tutanaklarının yapılması, bilgi verilmesi gereken yerlerin bilgilendirilmesi, tahakkuklarının yapılarak teminat veya parasının yatırılması. 

 • Geçici ithalatta eşyanın girişinin yapılması, alınan müsaadelere uygun olarak, zamanında ve firmanın talimatı doğrultusunda çıkışının yapılması. 

 • Transit, özel ve genel antrepo işlemlerinin yapılması. 

 • Gümrük vergi resim ve harçlarının hesaplanması ve müşteriye bildirilmesi. 

 • Tahakkukların yapılarak ilgili teminat veya vergi ödemelerinin yapılması.

 • İlgili firmanın vermiş olduğu talimatta belirtilen adrese malın fiziki teslimi.

 • Elektronik arşivleme.

 • İhracat:

  • Fatura Düzenlenmesi

  • Gümrük Beyannamesinin Tanzimi

  • Atr-Eur1-Menşe Şahadetnamesi vb. Belgesinin Tanzimi ve İlgili OdayaTasdiki

  • İhracatçılar Birlikleri Tasdiki 

  • Gümrük Çıkış Beyannamesi Takibi

  • Gümrük Beyannamelerinin Kapanışları

  • Geçici Çıkışlarda Süre Takibi

  • Evrak Teslimatı

  • Dahilde İşleme 

  • Hariçte İşleme  

  • Serbest Bölge

  • Gümrük Vergilerinden Muafiyet

  • Hibe

  • Geçici İthalat

  • Geri Gelen Eşya 

  • Posta Gümrük İşlemeleri

bottom of page